תנאי שימוש
כללי
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה.
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
במסגרת השירותים, הנהלת האתר תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהנהלת האתר תוכל לעשות שימוש לצרכיה בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי הנהלת האתר בקשר עם המשתמש.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי הנהלת האתר איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמסר להנהלת האתר (לעיל ולהלן - "פרטי המשתמש").
המשתמש נותן בזאת להנהלת האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב להנהלת האתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

ניתוק או הפסקה של השירותים
הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים בו, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם ובאחריותו של המשתמש להתעדכן מעת לעת באשר לשינויים באתר, לרבות שינויי המועדים שבמסגרת שינויים אלה.
הנהלת האתר רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של הנהלת האתר ו/או של ספקים של בזק בלבד, לפי הענין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הנהלת האתר.

תשלום
השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו אינו כרוך בתשלום כלשהו להנהלת האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר.

הגבלת אחריות
מובהר בזה, כי בזק לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשירותים באתר, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י בזק תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
הנהלת האתר אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים בו, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הנהלת האתר ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע באתר, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע באתר יכיל טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיה כפוף, מעת לעת, להפרעות שונות.
למרות שהנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

הגבלת השימוש
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
בזק לא תישא בכל תשלום שהוא בגין השימוש באתר, לרבות בדמי תיווך, אלא אם חתמה על טופס הזמנת שירות תיווך (על פי הנוסח המופיע באתר) למכירה ו/או השכרה של נכס כלשהו.
המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, המוצרים ו/או השירותים שבו (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים.


הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הנהלת האתר כדלקמן:
כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י הנהלת האתר, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של הנהלת האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את הנהלת האתר מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
כי ישפה את הנהלת האתר מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי הנהלת האתר לצורך קבלת השירותים.
כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י הנהלת האתר, בין היתר, מכוח חוזים של הנהלת האתר עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.

שונות
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו להנהלת האתר ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
ראשי | השכרת מבנים | מכירת מבנים | תנאי שימוש | הרשמה לאתר | צור קשר | אתר בזק | מפת אתר |